Unit Test Design Là Gì ? Học Cách Viết Test Case Cho Người Mới Nhập Môn

     
The kiểm tra basis documentation is analyzed in order to lớn determine what khổng lồ chạy thử, i.e., to identify the kiểm tra conditions. – Trong quá trình so sánh test thì những tư liệu cửa hàng của demo được so sánh để khẳng định các trường thích hợp demo, cùng những điều kiện testA demo condition is defined as an thành quả or sự kiện that could be verified by one or more chạy thử cases (e.g., a function, transaction, unique characteristic or structural element). – Một cỗ ĐK kiểm tra được quan niệm là 1 tòa tháp hoặc sự khiếu nại mà lại có thể kiểm soát được bởi 1 hoặc các test case( vd công dụng, thanh toán, tính năng unique hoặc các nhân tố cấu trúc)Establishing traceability from kiểm tra conditions baông chồng khổng lồ the specifications & requirements enables both effective impact analysis when requirements change, và determining requirements coverage for a mix of tests – Thiết lập ma trận theo dõi các điều kiện kiểm tra cùng với những đặc tả cùng kinh nghiệm để giúp Việc so với những ảnh hưởng đọc quả hơn khi yên cầu chuyển đổi cùng khẳng định được cường độ bao trùm của một tập hợp test

During chạy thử analysis và test design:

The detailed test approach is implemented lớn select the demo thiết kế techniques to use based on, aý muốn other considerations, the identified risks – Trong trong cả quy trình phân tích các ngôi trường phù hợp kiểm tra, kỹ thuật thi công thử nghiệm caces được sàng lọc áp dụng dựa vào sự chu đáo tương xứng và những rủi ro roThe test cases and kiểm tra data are created & specified. A demo case consists of a mix of đầu vào values, execution preconditions, expected results & execution post conditions, defined khổng lồ cover a certain kiểm tra objective(s) or demo condition(s). – Một kiểm tra case bao gồm một tập các giá trị nguồn vào, điều kiện chạy, công dụng ao ước ngóng, điều kiện sau khi chạy.The ‘Standard for Software Test Documentation’ (IEEE STD 829-1998) describes the nội dung of demo thiết kế specifications (containing kiểm tra conditions) & thử nghiệm case specifications. – Thiết kế chạy thử cũng bao hàm cả bài toán tạo thành test cases với chạy thử data. – Tiêu chuẩn IEEE STD 829-1998 biểu thị rõ ràng 1 tư liệu xây cất chạy thử case với đặc tả test case bao gồm các nội dung nào

*

*

Expected results should be produced as part of the specification of a thử nghiệm case & include outputs, changes to lớn data và states, & any other consequences of the test. If expected results have not been defined, then a plausible, but erroneous, result may be interpreted as the correct one.


Bạn đang xem: Unit Test Design Là Gì ? Học Cách Viết Test Case Cho Người Mới Nhập Môn


Xem thêm: 50+ Hình Ảnh Cảm Ơn Thank You Dễ Thương Ý Nghĩa Nhất, Hình Chữ Thank YouXem thêm: Top 7 Auto Liker Tools For Facebook: Pros And Cons!, Fb Vivoliker

Expected results should ideally be defined prior khổng lồ kiểm tra execution. Predict, oracleExpected results là 1 phần của đặc tả kiểm tra case với bao hàm outputs, biến hóa về tài liệu với tâm trạng, với các kết quả khác của demo. Nếu expected results ko được quan niệm thì kết quả chạy thử vẫn ko được xác định đúng đắn ( Pass or faile) vì thế expected results nên đc định nghĩa trước lúc chạy test

During thử nghiệm implementation

The demo cases are developed, implemented, prioritized and organized in the demo procedure specification (IEEE STD 829-1998). – Trong quá trình triển khai thử nghiệm thì thử nghiệm case sẽ được gây ra, thực hiện, bố trí trang bị tự ưu tiên, tổ chức trong tài liệu quánh tả thủ tục test (IEEE STD 829- 1998).

*

The demo procedure specifies the sequence of actions for the execution of a thử nghiệm. If tests are run using a thử nghiệm execution tool, the sequence of actions is specified in a thử nghiệm script (which is an automated demo procedure). – Thủ tục test chứng tỏ vật dụng tự của những hành vi dể tiến hành thử nghiệm. Nếu Nếu những Test này được chạy bằng tool, thì trang bị trường đoản cú những hành vi sẽ tiến hành chỉ rõ trong thử nghiệm script.

3.2 Categories of Test Design Techniques

The purpose of a thử nghiệm thiết kế technique is lớn identify kiểm tra conditions, demo cases, & kiểm tra data. – Mục tiêu của những kỹ thuật xây đắp demo là nhằm xấc định các ĐK kiểm tra, thử nghiệm cases, và demo data

It is a classic distinction khổng lồ denote kiểm tra techniques as black-box or white-box – Chia thành 2 nghệ thuật xây đắp thử nghiệm cơ bạn dạng là black-box cùng white-box

*

Common characteristics of specification-based demo design techniques include – Điểm sáng chung của chuyên môn xây cất thử nghiệm phía đặc tả:

Models, either formal or informal, are used for the specification of the problem lớn be solved, the software or its components

Các mô hình, Hay là đồng ý hay không bằng lòng, được sử dụng cho những điểm lưu ý nghệ thuật của vụ việc đề nghị giải quyết, các phần mềm hoặc những yếu tố của nó

Test cases can be derived systematically from these models

TC được nêu ra được xuất phát từ phần lớn quy mô có hệ thống

Common characteristics of structure-based kiểm tra design techniques include – Đặc điểm bình thường của chuyên môn xây dựng chạy thử hướng cấu trúc:

Information about how the software is constructed is used lớn derive sầu the demo cases (e.g., code & detailed kiến thiết information)

TC được đưa ra nhờ vào bài toán nắm rõ cấu tạo của PM ( tham dự code hoặc xây cất chi tiết)

The extent of coverage of the software can be measured for existing kiểm tra cases, và further thử nghiệm cases can be derived systematically to increase coverage

Mức độ che phủ của kiểm tra hoàn toàn có thể đo lường được với có thể bổ sung cập nhật kiểm tra case để tang được cường độ bao che này

Comtháng characteristics of experience-based demo design techniques include – Điểm lưu ý thông thường của chuyên môn xây cất test phía ghê nghiệm:

The knowledge và experience of people are used to lớn derive sầu the demo cases – Kiến thức cùng tay nghề của bé người được dung nhằm viết demo cacseThe knowledge of testers, developers, users & other stakeholders about the software, its usage and its environment is one source of information – Nguồn đọc tin được lấy tự kiến thức và kỹ năng của tester, LTV, user, công ty đầu tư chi tiêu về ứng dụng, khả năng áp dụng cùng môi trườngKnowledge about likely defects and their distribution is another source of information – Nguồn thông tin còn được mang từ các lỗi giống như, sự phân bố của nó

Measurement – Đo đạc

Test successful coverage = Tổng TC Pass/ (Tổng TC- N/A)

Objective assessment of thoroughness of testing (with respect khổng lồ use of each technique)- Mục tiêu đánh giá mức độ triệt nhằm của kiểm demo (ao ước chờ đối với mỗi chuyên môn được sử dụng)Useful for comparison of one test effort lớn another – Sử dụng nhằm đối chiếu cố gắng của một thí nghiệm với những cái khácEg:
Project AProject B
60% Equivalence partitions – phân vùng tương đương40% Equivalence partitions
50% Boundaries – biên45% Boundaries
75% Branches – nhánh60% Branches