Sử dụng hàm and trong excel

     

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải biết hết các hàm này với nói thiệt là cũng cần yếu biết không còn được, nhớ được hết số hàm kia chắc bớt tuổi thọ nhiều lắm