Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng Bằng Hiren Boot

     
mình định ghộp ổ D( trống) vào ổ E(gần đầy dữ liệu) bắt buộc dùng hiren's boot (cài trên usb), bản thân vào partition magic rồi thấy nó báo lỗi gì đó, bảo bản thân fix, mình thừa nhận fix mấy lần thì xong, trang bị khởi đụng lên thì ổ E đã trở nên xóa.bây giờ làm thế nào khôi phục lại ổ E đây