Code từ điển anh việt bằng java

     
Em mong mỏi làm 1 từ bỏ điển bằng java thì em dùng csdl gì?? và công nghệ gì của java?? những PRO chỉ giúp e đc kô trên e chỉ che code java thui.Cam ơn các đại ca!!!


Bạn đang xem: Code từ điển anh việt bằng java

*
*
Quote


Xem thêm: Tăng Lượt Like Cho Fanpage, 11 Cách Tăng Like Fanpage Nên Làm Năm 2021

*
Registered User


Xem thêm: Thanh Toán Facebook Bằng Momo

Bạn có thể dùng hashtable or maptable nó rất có thể giúp bạn xử lý csdl. Mình bao gồm code đối chọi giản chúng ta cũng có thể tham khảo :import java.awt.*; import java.awt.List; import java.awt.event.*; import java.util.*; public class dictionary extends Frame implements ActionListener private static final long serialVersionUID = 1L;GridBagLayout gbl = new GridBagLayout(); GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints(); Label lbword = new Label("Word"); Label lbtext ; Button btsearch = new Button("Search"); TextField tfword = new TextField(10); TextArea result = new TextArea(30, 60); các mục list = new List(); Hashtable ht = new Hashtable();public void addComponent(Component comp, int row, int col, int nrow, int ncol) gbc.gridx = col; gbc.gridy = row; gbc.gridheight = nrow; gbc.gridwidth = ncol; gbl.setConstraints(comp, gbc); add(comp); public void hashtable() ht.put("cat","con meo "); ht.put("dog","con mang lại ");ht.put("butterfly", "con buom "); ht.put("mouse","con chuot "); ht.put("bear", "con gau ");ht.put("elephant", "con voi "); ht.put("ant","con kien "); ht.put("bird","con chim "); ht.put("tiger","con ho "); ht.put("lion","con su tu "); for (Enumeration thành quả = ht.keys();item.hasMoreElements()
*
list.add((String)item.nextElement()); public void actionPerformed(ActionEvent e) if (e.getSource() == btsearch) String st=tfword.getText();result.setText(ht.get(st)); public dictionary() setTitle("Simple Dictionary");setLayout(gbl); gbc.fill = GridBagConstraints.NONE; addComponent(lbword,0,0, 1, 1); gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; addComponent(tfword, 0, 1, 1, 4); gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; addComponent(btsearch, 0, 5, 1, 1); gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH; addComponent(result,1,1,1,6); addComponent(list,1,0,2,1); hashtable(); btsearch.addActionListener(this); validate(); public static void main(String<> args) dictionary d = new dictionary(); d.setSize(600, 600); d.setVisible(true); d.addWindowListener(new WindowAdapter() public void windowClosing (WindowEvent we) System.exit(0); );