Bài tập về chuỗi trong c

     

Đáp án chi tiết, phân tích và lý giải dễ dàng nắm bắt tuyệt nhất mang đến thắc mắc Những bài tập về chuỗi vào c” cùng với kỹ năng và kiến thức xem thêm là tài liệu cực xuất xắc cùng có ích góp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kỹ năng cỗ môn Tin học tập.

Bạn đang xem: Bài tập về chuỗi trong c

những bài tập về chuỗi vào c 

Bài 1: Nhập chuỗi s tự bàn phím. Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi vừa nhập.

Ý tưởng: Giả sử chuỗi đối xứng, triển khai lời giải bác quăng quật. Nếu có một cặp cam kết trường đoản cú (i, n – i -1) khác biệt => chuỗi ko đối xứng. Tại phía trên n là độ lâu năm của chuỗi.

Xem thêm: Cách Tăng Bạn Bè Trên Facebook Nhanh, Kết Bạn Nhanh, Hàng Loạt Trên Facebook

Hướng dẫn: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

#include

#include

char doixung(char s1<100>)

{

int i;

for (i = 0; i

Bài 2: Bài tập mảng ký tự bao gồm giải mã – Nhtràn lên 1 chuỗi và 1 cam kết trường đoản cú, bình chọn ký kết từ có vào chuỗi hay không, nếu như gồm đưa ra số lần lộ diện của cam kết trường đoản cú kia trong chuỗi.

Hướng dẫn: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

#include

#include

/*dem ki tu xuat hien trong xau*/

char kiemtra(char chuoi<100>, char n)

int i, dem = 0;

for (i = 0; i  0)

printf(" ki tu %c vào chuoi xuat hien %d lan ", n, dem);

if (dem == 0)

return 1;

int main()

char chuoi<100>, n;

int dem = 0;

printf("nhap chuoi: ");

gets(chuoi);

printf("chuoi vua nhap la : %s", chuoi);

printf(" xin moi ban nhap vao ki tu can dem ");

scanf("%c", &n);

if (kiemtra(chuoi, n) == 1)

printf(" ki tu %c khong co trong chuoi ", n);

*

Bài 3: Nhtràn lên 1 chuỗi kế tiếp nhập váo 1 từ cùng kiểm soát coi tự kia bao gồm mở ra vào chuỗi trên hay là không, trường hợp có thì lộ diện từng nào lần.

Xem thêm: Cách Đăng Bài Trên Zalo Page, Quảng Cáo Trên Zalo Page, Cách Đăng Bài Viết Đúng Chuẩn Trên Zalo Oa

VD: Nhtràn vào tran van thoa. Nhập kí trường đoản cú t → bao gồm 2 lần

Hướng dẫn: 

#include

#include

#include int main()

{

char xau<50>;

char kitukiemtra;

int dem;

printf("Nhap vao mot chuoi: ");

gets(xau);

printf("Nhap vao ki tu muon kiem tra: ");

scanf("%c",&kitukiemtra);

for(int i=0;iHướng dẫn: 

#include

#include

#include

char doc_so<50>;

char *docso(int n)

char doc<10><5>="","Mot","Hai","Ba","Bon","Nam","Sau","Bay","Tam","Chin";

doc_so<0>=0;

int donvi=n%10;

n=n/10;

int chuc=n%10;

int tram=n/10;

if(tram>0)

strcat(doc_so,doc);

strcat(doc_so," Tram ");

if(chuc>0)

if(chuc==1)

strcat(doc_so," Muoi ");

else

strcat(doc_so,doc);

strcat(doc_so," Muoi ");

if(donvi>0)

strcat(doc_so,doc);

return doc_so;

int main()

int n;

printf("Nhap vao mot day so: ");

scanf("%d",&n);

if(n==0)

printf("Khong");

else

int tram=n%1000;

n=n/1000;

int ngan=n%1000;

n=n/1000;

int trieu=n%1000;

int ty=n/1000;

if(ty>0)

printf("%s Ty",docso(ty));

if(trieu>0)

printf(" %s Trieu ",docso(trieu));

if(ngan>0)

printf(" %s Ngan ",docso(ngan));

if(tram>0)

printf(" %s ",docso(tram));

getch();

Bài 5: Chuyển chuỗi nhập trường đoản cú bàn phím thành chữ viết hoa, viết hay và viết hoa mỗi vần âm đầu mỗi trường đoản cú.