Bài tập switch case trong c

     
Các khóa đào tạo và huấn luyện qua video:Lập trình C Java C# SQL hệ thống PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Cũng giống như if-else, điều kiện switch-case dùng để cấu hình thiết lập các điều kiện rẽ nhánh, mặc dù nhiên, phạm vi áp dụng lại bó dong dỏng hơn, nó chỉ vận dụng được mang lại hai nhiều loại hằng là hằng số nguyên và hằng ký kết tự. Dưới đây là cú pháp cơ bản:
, vào đó: Giá_trị ở đây rất có thể là giá trị của biến, quý giá của biểu thức hoặc giá trị trả về tự một hàm. Nếu Giá_trị bằng cùng với hằng của case nào thì Khối_lệnh tương ứng với case đó sẽ được thực hiện, thực hiện hoàn thành khối lệnh thì sẽ thoát khỏi switch...case thông qua câu lệnh break; ngay dưới khối lệnh tương xứng đó. Nếu Giá_trị không bằng ngẫu nhiên hằng như thế nào thì khối lệnh bên dưới default sẽ được thực hiện.Lưu ý rằng default là không bắt buộc, nghĩa là bạn có thể bỏ đi phần mặc định nếu bạn muốn cho phù hợp với câu hỏi của bạn.

Trong ngôi trường hợp có sự như thể nhau của các Khối_lệnh ở các hằng khác biệt thì ta gồm cú pháp ngắn gọn hơn hoàn toàn như sau:
Ví dụ, hãy nhập vào một trong những ký tự ngẫu nhiên và xác minh xem ký tự đó là nguyên âm giỏi phụ âm. Vì ngôn từ lập trình C không cung cấp ký tự tất cả dấu đề nghị ta chỉ xét những ký tự vào bảng vần âm tiếng Anh. Những ký kết tự "A", "E", "I", "O", "U", "a", "e", "i", "o" cùng "u" là rất nhiều nguyên âm. Những ký kết tự còn sót lại trong bảng chữ cái tiếng Anh là phụ âm. Vậy, ta có giải mã như sau:#includestdio.h>main() char ch; printf(" Nhap vao mot ky tu (A-Z hoac a-z): "); ch=getchar(); if(ch'A' Ta xét thêm một ví dụ nữa, ví dụ như này yêu thương cầu nhập vào một tháng bất kỳ và xác minh xem tháng đó tất cả bao nhiêu ngày.Dưới đó là những phân tích mang lại ví dụ này:

- mon ở đây là tháng theo kế hoạch dương (lịch Tây).- đa số tháng sau tất cả 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10 với tháng 12.- hầu như tháng sau tất cả 30 ngày: 4, 6, 9 với tháng 11.- riêng biệt tháng 2: nếu là năm nhuận thì tất cả 29 ngày, năm thường thì bao gồm 28 ngày.- Năm nhuận là năm thoả mãn 1 trong những hai điều kiện sau:+ Điều kiện 1: Năm đó phân tách hết cho 4 mà lại không chia hết mang đến 100.+ Điều kiện 2: Năm đó phân tách hết cho 400.Chẳng hạn, năm 2000 là năm nhuận vì tuy vậy nó ko thoả mãn đk 1 nhưng mà nó thoả mãn điều kiện 2 là chia hết cho 400; năm 2016 là năm nhuận vì 2016 chia hết đến 4 tuy nhiên không chia hết mang đến 100.Sau đó là chương trình thực hiện yêu mong trên:#includestdio.h>main() int thang, nam; bởi printf(" Nhap vao mot thang bat ky: "); scanf("%d",&thang); while(!(112)); //trong khi tháng còn không nm trong đon <1,12> thì còn yêu thương cu nhp li. switch(thang) (nam%400==0)) //nếu năm tha mãn mt trong hai điu kin đã phân tích trên printf(" Thang %d phái nam %d teo 29 ngay", thang, nam); //thì tháng tương ng bao gồm 29 ngày (năm nhun) else //nếu không thì printf(" Thang %d nam giới %d teo 28 ngay", thang, nam); //tháng tương ng bao gồm 29 ngày (năm thường) break; default: printf(" Thang %d co 31 ngay", thang); //nhng mon còn li có 31 ngày

Bài tập áp dụng:

Làm các Bài tập 4 cùng 5 của links bài tập sau: zerovn.net/c-bai-tap-phan-dieu-kien-a492.htmlEzoicreport this adCác khóa huấn luyện qua video:Lập trình C Java C# SQL hệ thống PHP HTML5-CSS3-JavaScript« Prev: lập trình sẵn C: if-else với ?: