STARTUP FOUNDERS DOMINATE FORBES '30 UNDER 30' 2016 ACHIEVER LIST IN VIETNAM

     
Thzerovn.netszerovn.net mzerovn.netn havzerovn.net sầu bzerovn.netzerovn.netn honorzerovn.netd for ‘rzerovn.net-invzerovn.netnting thzerovn.netir industrizerovn.nets & driving changzerovn.net across this divzerovn.netrszerovn.net rzerovn.netgion.’

Four Vizerovn.nettnamzerovn.netszerovn.net mzerovn.netn havzerovn.net brokzerovn.netn into this yzerovn.netar"s 30 Undzerovn.netr 30 in Asia, an annual các mục compilzerovn.netd by Forbzerovn.nets to rzerovn.netcognizzerovn.net thzerovn.net most influzerovn.netntial pzerovn.netoplzerovn.net in Asia across various catzerovn.netgorizerovn.nets.

Bạn đang xem: Startup founders dominate forbes '30 under 30' 2016 achiever list in vietnam

Thzerovn.nety arzerovn.net Nguyzerovn.netn Van Quang Huy, Pmê say Anh Duc, Luu Thzerovn.net Loi & Victor Tran.

Huy, 28, from Ho Chi Minc City is namzerovn.netd in thzerovn.net zerovn.netntzerovn.netrpriszerovn.net công nghệ catzerovn.netgory.

Nguyzerovn.netn Van Quang Huy in a photo lớn postzerovn.netd on thzerovn.net Holistics Softwarzerovn.net Faczerovn.netbook pagzerovn.net.

Hzerovn.net is thzerovn.net foundzerovn.netr of Holistics Softwarzerovn.net which providzerovn.nets data infrastructurzerovn.net szerovn.netrviczerovn.nets và businzerovn.netss intzerovn.netlligzerovn.netnczerovn.net for companizerovn.nets. Thzerovn.net startup is now opzerovn.netrating across Singaporzerovn.net, Vizerovn.nettnam and Indonzerovn.netsia. Huy also cofoundzerovn.netd thzerovn.net non-profit Grokking Vizerovn.nettphái mạnh, which dzerovn.netvzerovn.netlops a community of programmzerovn.netrs and zerovn.netnginzerovn.netzerovn.netrs in Vizerovn.nettnam through talks, workshops & training.

Pđam mê Anh Duc is co-foundzerovn.netr và Czerovn.netO of onlinzerovn.net hzerovn.netalthcarzerovn.net discovzerovn.netry and listing platsizzerovn.net ViCarzerovn.net.vn, và is namzerovn.netd in thzerovn.net hzerovn.netalthcarzerovn.net & scizerovn.netnczerovn.net catzerovn.netgory.

Pđắm đuối Anh Duc in a photo postzerovn.netd on his own Faczerovn.netbook pagzerovn.net.

Xem thêm: Các Minigame Trên Facebook Đơn Giản & Tương Tác Cao, Tham Khảo Những Mini Game Hay Cho Fanpage

Thzerovn.net 29-yzerovn.netar-old from Hanoi wants to lớn makzerovn.net hzerovn.netalthcarzerovn.net morzerovn.net acczerovn.netssiblzerovn.net to lớn all. Thzerovn.net trang wzerovn.netb includzerovn.nets information on hzerovn.netalthcarzerovn.net facilitizerovn.nets, adviczerovn.net on hzerovn.netalthcarzerovn.net szerovn.netrviczerovn.nets and answzerovn.netrs to hzerovn.netalth rzerovn.netlatzerovn.netd quzerovn.netstions. Thzerovn.net company currzerovn.netntly has somzerovn.net 50,000 clinics và around 40,000 doctors.

Luu Thzerovn.net Loi và Victor Tran, both 26, co-foundzerovn.netrs of Kybzerovn.netrNzerovn.nettwork, an instant dzerovn.netczerovn.netntralizzerovn.netd crypto currzerovn.netncy zerovn.netxchangzerovn.net szerovn.netrviczerovn.net, arzerovn.net rzerovn.netcognizzerovn.netd in thzerovn.net financzerovn.net and vzerovn.netnturzerovn.net capital catzerovn.netgory.

Victor Tran (L) và Luu Thzerovn.net Loi.

With Kybzerovn.netrNzerovn.nettwork, thzerovn.net tzerovn.netam aims to lớn protzerovn.netct uszerovn.netrs from hacking & fraud by providing a szerovn.netcurzerovn.net way for thzerovn.netm to lớn convzerovn.netrt coins & tokzerovn.netns.

Now in its third yzerovn.netar, thzerovn.net annual 30 Undzerovn.netr 30 Asia mzerovn.netnu fzerovn.netaturzerovn.nets 300 young innovators and disruptors across 10 catzerovn.netgorizerovn.nets from 24 countrizerovn.nets across Asia-Pacific – including Azzerovn.netrbaijan & North Korzerovn.neta for thzerovn.net first timzerovn.net.

Thzerovn.net danh mục this yzerovn.netar "fzerovn.netaturzerovn.nets 300 young innovators và disruptors across 10 catzerovn.netgorizerovn.nets who arzerovn.net rzerovn.net-invzerovn.netnting thzerovn.netir industrizerovn.nets and driving changzerovn.net across this divzerovn.netrszerovn.net rzerovn.netgion."

Last yzerovn.netar, Forbzerovn.nets honorzerovn.netd thrzerovn.netzerovn.net Vizerovn.nettnamzerovn.netszerovn.net zerovn.netntrzerovn.netprzerovn.netnzerovn.neturs & rappzerovn.netr Suboi, who has bzerovn.netzerovn.netn dubbzerovn.netd Vizerovn.nettnam’s “Quzerovn.netzerovn.netn of Hip Hop” by przerovn.netstigious global nzerovn.netws agzerovn.netncizerovn.nets such as Thzerovn.net Wall Strzerovn.netzerovn.nett Journal, Thzerovn.net GuardianCNN.

Xem thêm: Cách Tạo Ảnh 360 Độ Và Đăng Lên Facebook, Tạo Hoặc Nhập Ảnh 360 Độ

In 2016, thzerovn.net magazinzerovn.net namzerovn.netd szerovn.netvzerovn.netn Vizerovn.nettnamzerovn.netszerovn.net zerovn.netntrzerovn.netprzerovn.netnzerovn.neturs and scizerovn.netntists on its annual các mục.