Bài viết này là bản thân tổng phù hợp các đoạn mã về Woocommerce, trong số phiên phiên bản WC update nó sẽ sở hữu các thay đổi ảnh hưởng mang lại đoạn mã code, phần đa tín đồ giữ lại lỗi hoặc tin nhắn zerovn.net đang cung ứng fix trong số nội dung bài viết bản thân cập nhật.

WC nó đã cung cấp mang đến chúng ta hơi là vừa đủ để thành lập một website thương thơm mại năng lượng điện tử, WC hỗ trợ “HOOK“, “FILTER” để cho những công ty cải tiến và phát triển biến hóa, can thiệp chỉnh sửa một số trong những tinch năng theo mục trải nghiệm chúng ta chỉ việc copy và paste vào function.php của theme là chức năng được nỗ lực đổi… nào cùng bắt đầu!

Cùng công ty đề:

Tổng phù hợp đoạn code giỏi mang lại Woocommerce

1. Thêm ký hiệu chi phí tệ theo ý mình

add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_currencies"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadd_my_currency"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); function add_my_currency( $currencies ) $currencies<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgVNĐ"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> = __( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgVietphái nam Dong"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); return $currencies; add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_currency_symbol"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadd_my_currency_symbol"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 10, 2); function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) switch( $currency ) case "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgVNĐ"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg: $currency_symbol = "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg$"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; break; return $currency_symbol;

2. Ttuyệt chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”

/** * Change the add to lớn cart text on single hàng hóa pages */function woo_custom_cart_button_text() return __("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgMy Button Text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg);add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgsingle_add_to_cart_text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_custom_cart_button_text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg); /** * Change the add lớn cart text on sản phẩm archives */function woo_archive_custom_cart_button_text() return __( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgMy Button Text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadd_to_cart_text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_archive_custom_cart_button_text"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );

3. Tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách hàng truy cập vào

/* * Add thành tích to lớn cart on visit */function add_product_to_cart() if ( ! is_admin() ) global $woocommerce; $product_id = YOUR_PRODUCT_ID; $found = false; //check if sản phẩm already in cart if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) $_product = $values<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgdata"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg>; if ( $_product->id == $product_id ) $found = true; // if sản phẩm not found, add it if ( ! $found ) $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id ); else // if no products in cart, add it $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id ); add_action( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpginit"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadd_product_to_cart"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );

4. Xóa chữ “Product” trên thanh hao điều hướng

/* * Hide "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgProducts"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg in WooCommerce breadcrumb */function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) foreach ( $trail as $k => $v ) if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgproducts"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ) unset( $trail<$k> ); break; return $trail; add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_breadcrumbs_trail"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_custom_filter_breadcrumbs_trail"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 10 );

5. Gửi email sau khoản thời gian tkhô nóng tân oán bởi coupon

/** * WooCommerce Extra Feature * -------------------------- * * Skết thúc an tin nhắn each time an order with coupon(s) is completed * The email contains coupon(s) used during checkout process * */function woo_email_order_coupons( $order_id ) $order = new WC_Order( $order_id ); if( $order->get_used_coupons() ) $khổng lồ = "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgyouremail


Bạn đang xem: 14 đoạn code hay hỗ trợ code woocommerce

yourcompany.com"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; $subject = "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgNew Order Completed"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; $headers = "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgFrom: My Name "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg . "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; $message = "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgA new order has been completed. "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; $message .= "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgOrder ID: "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg.$order_id."https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; $message .= "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgCoupons used: "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) $message .= $coupon."https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg;
wp_mail( $khổng lồ, $subject, $message, $headers ); add_action( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_thankyou"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_email_order_coupons"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );

6. Tgiỏi thay đổi số số lượng sản phẩm liên quan

/** * WooCommerce Extra Feature * -------------------------- * * Change number of related products on hàng hóa page * Set your own value for "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgposts_per_page"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg * */function woo_related_products_limit() global $product; $args = array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgpost_type"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgproduct"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgno_found_rows"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => 1, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgposts_per_page"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => 6, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgignore_sticky_posts"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => 1, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgorderby"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => $orderby, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgpost__in"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => $related, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgpost__not_in"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => array($product->id) ); return $args;add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_related_products_args"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_related_products_limit"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );

7. Không đến hiển thị thành phầm vào Category làm sao đó ở trang Shop

Ttuyệt chữ shoes thành slug của category sản phẩm nhưng mà bạn cần loại trừ, có thể thêm các bằng cách điền như array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgshoes"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcomputer"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ).

/** * Remove products from shop page by category * */function woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) if ( ! $q->is_main_query() ) return; if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return; if ( ! is_admin() && is_shop() ) $q->set( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgtax_query"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, array(array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgtaxonomy"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgproduct_cat"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgfield"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgslug"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgterms"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgshoes"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ), // Don"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgt display products in the shoes category on the siêu thị page "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgoperator"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgNOT IN"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ))); remove_action( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgpre_get_posts"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcustom_pre_get_posts_query"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); add_action( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgpre_get_posts"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_custom_pre_get_posts_query"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );

8. Tắt các tab như nhận xét, Description trong sản phẩm

/** * Remove sản phẩm tabs * */function woo_remove_product_tab($tabs) unset( $tabs<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgdescription"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> ); // Remove sầu the mô tả tìm kiếm tab unset( $tabs<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgreviews"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> ); // Remove the Đánh Giá tab unset( $tabs<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadditional_information"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> ); // Remove sầu the additional information tab return $tabs; add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_product_tabs"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_remove_product_tab"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 98);

9. Txuất xắc chữ “Free” thành một chữ bất kỳ

/** * WooCommerce Extra Feature * -------------------------- * * Replace "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgFree!"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg by a custom string * */function woo_my_custom_free_message() return "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgLiên hệ để đưa giá"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg; add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_free_price_html"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoo_my_custom_free_message"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg);

10. Ẩn những phương thức chuyển động không giống khi phương thức miễn mức giá kích hoạt

// Hide ALL shipping options when không tính tiền shipping is availableadd_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_available_shipping_methods"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpghide_all_shipping_when_free_is_available"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg , 10, 1 ); /*** Hide ALL Shipping option when không tính tiền shipping is available**
param array $available_methods*/function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods ) if( isset( $available_methods<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgfree_shipping"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> ) ) : // Get Free Shipping array into lớn a new array $freeshipping = array(); $freeshipping = $available_methods<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgfree_shipping"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg>; // Empty the $available_methods array unset( $available_methods ); // Add Free Shipping baông xã inkhổng lồ $avaialble_methods $available_methods = array(); $available_methods<> = $freeshipping; endif; return $available_methods;

11. Sửa thông báo sau khoản thời gian cung ứng giỏ

/** * Custom Add To Cart Messages * Add this khổng lồ your theme functions.php file **/add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_add_to_cart_message"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcustom_add_to_cart_message"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );function custom_add_to_cart_message() global $woocommerce; // Output đầu ra success messages if (get_option("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_cart_redirect_after_add"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg)=="https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgyes"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg) : $return_to = get_permalink(woocommerce_get_page_id("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgshop"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg)); $message = sprintf("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg%s %s"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, $return_khổng lồ, __("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgContinue Shopping →"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg), __("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgProduct successfully added khổng lồ your cart."https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg) ); else : $message = sprintf("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg%s %s"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, get_permalink(woocommerce_get_page_id("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcart"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg)), __("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgView Cart →"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg), __("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgProduct successfully added lớn your cart."https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg) ); endif; return $message;

12. Tự thêm tỉnh/thành (States)

/** * Code goes in functions.php or a custom plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Và Cài Đặt Trình Duyệt Cốc Cốc Cốc Browser


Xem thêm: Cửa Hàng Thời Trang Nữ Shein Vietnam Địa Chỉ, Shein Vietnam


Replace XX with the country code your changing. */add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_states"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcustom_woocommerce_states"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); function custom_woocommerce_states( $states ) $states<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgXX"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> = array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgXX1"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgState 1"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgXX2"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg => "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgState 2"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); return $states;

13. Ttốt con số hình họa thumbnail vào sản phẩm

add_filter ( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_product_thumbnails_columns"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgxx_thumb_cols"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); function xx_thumb_cols() return 4; // .last class applied lớn every 4th thumbnail

14. Hiển thị hình ảnh thay mặt mang đến category thành phầm làm việc trang category

add_action( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_archive_description"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_category_image"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 2 );function woocommerce_category_image() if ( is_product_category() ) global $wp_query; $mèo = $wp_query->get_queried_object(); $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgthumbnail_id"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, true ); $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); if ( $image ) emang đến "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg
*
"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg;

15. Sửa mặt đường link nút “Add lớn Cart”

add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgadd_to_cart_redirect"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcustom_add_to_cart_redirect"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg); function custom_add_to_cart_redirect() /** * Replace with the url of your choosing * e.g. return "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpghttp://www.yourcửa hàng.com/"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg */ return get_permalink( get_option("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_checkout_page_id"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg) );

16. Kéo dài field nhập địa chỉ

add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_billing_fields"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgcustom_woocommerce_billing_fields"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg); function custom_woocommerce_billing_fields( $fields ) $fields<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgbilling_address_1"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg><"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgclass"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> = array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgform-row-wide"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); $fields<"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgbilling_address_2"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg><"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgclass"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg> = array( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgform-row-wide"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ); return $fields;

17. Sửa số số lượng hàng hóa hiển thị ngơi nghỉ từng trang

// Display 24 products per page. Goes in functions.phpadd_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgloop_shop_per_page"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, create_function( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg$cols"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgreturn 24;"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg ), 20 );

18. Ẩn thành phầm liên quan

/* * wc_remove_related_products * * Clear the query arguments for related products so none show. * Add this code khổng lồ your theme functions.php file. */function wc_remove_related_products( $args ) return array();add_filter("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_related_products_args"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg,"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwc_remove_related_products"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 10);

19. Đưa miêu tả thành phầm vào dưới hình ảnh sản phẩm

add_action("https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_after_shop_loop_item_title"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg,"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwoocommerce_template_single_excerpt"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, 5);

đôi mươi. Tắt tính năng mã SKU

add_filter( "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpgwc_product_sku_enabled"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg, "https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg__return_false"https://zerovn.net/14-doan-code-hay-ho-tro-code-woocommerce/imager_1_48255_700.jpg );…………………………………………..Còn nữa bản thân cập nhật thêm vào nội dung bài viết sau


Chuyên mục: Công cụ tìm kiếm